WRITE N RISE

Élettörténetek

Novella pályázat

Jelen szabályzat vonatkozik az Ablaut Consulting Kft. (a továbbiakban Kiíró) által meghirdetett „Élettörténetek” című pályázatára.

 

A pályázaton részt vehet minden olyan természetes személy, aki a pályázat kiírásának időpontjában 18. életévét már betöltötte és az EU valamely tagállamában tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik.

 

A felhívásra egy pályázó maximum 3 darab művel (novella) nevezhet. Pályázni csak egyénileg, saját szellemi alkotásokkal lehetséges. Az a pályázó, aki más szellemi alkotását sajátjaként feltüntetve nyújtja be, korlátlanul felel minden ebből származó joghátrányért.

 

A pályázatban való részvétel önkéntes és ingyenes.

 

A pályamunka:

 

Olyan szépirodalmi, prózai műfajban készült alkotásokat (novellákat) várunk a kiírás témájában (élettörténetek), melyek terjedelme szóközzel együtt maximum 6000 leütés.

 

Tekintettel arra, hogy a Kiíró célja a pályaművekkel különösen, de nem kizárólag azok gyűjteménybe foglalása, social media felületein való közzététele, oktatási célra történő használata, stb., a pályázatra történő jelentkezéssel a nyertes pályázó a kiválasztott pályaművére vagy pályaműveire a Kiíró számára ellentételezés nélkül, ingyenesen földrajzi és időbeli korlátozástól mentes, kizárólagos felhasználási jogot enged.

A felhasználási jog kiterjed különösen a pályamű digitális és nem digitális korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános előadására és nyilvánossághoz való közvetítésére, forgalomba hozatalra, megjelenítésére, publikálására, idegen nyelvre történő lefordítására, valamint át- és feldolgozására is.

A kiíró kizárólagos felhasználási joga alól kivételt képez, ha annak szerzője azt a saját nevében kívánja felhasználni.

A felhasználási jog időbeli és földrajzi korlátozás nélkül érvényes.

 

A Pályázó az alkotás benyújtásával, nyertes pályázat esetén a fenti, a Kiíró részére történő felhasználási jogok átengedését kifejezetten, ezen figyelemfelhívó tájékoztatást követően is tudomásul veszi.

 

Nyertes pályázat esetén a fentiek szerint átengedett felhasználási jog utóbb nem vonható vissza azon tevékenységekre, amelyek a jelen pályázat megvalósulása során, azzal összefüggésben következnek be.

 

A nyertes pályázóval Kiíró szerződést köt. A pályázó a pályamű beküldésével, a pályamű kiválasztása (nyertes pályamű) esetén a szerződés megkötését vállalja.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázatra kizárólag az online regisztrációs űrlap kitöltésével lehet jelentkezni, a regisztrációs felület kitöltésével, kapcsolattartási adatok és jelige megadásával. A pályamunkát az űrlapon megtalálható pályázati e-mailcímre, a tárgymezőben a jelige feltüntetésével lehet beküldeni.

A pályázó a regisztrációs űrlap beküldésével a jelen pályázati felhívás feltételeit -különös tekintettel a Kiírót illető felhasználási jogokkal kapcsolatos rendelkezésekre- magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá beleegyezik abba, hogy személyes adatait (e-mailcím, kapcsolattartási adatok) Kiíró az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint hozzájárulás jogalapon kezelje.

Pályázó a pályázat időtartama alatt, a szerződés megkötéséig bármikor jogosult pályázatát visszavonni, illetve a Kiírótól kérni az adatai törlését. Ezt a pályázat beküldésére megadott e-mailcímen keresztül teheti meg. Az adatok törlésének kérését Kiíró úgy tekinti, hogy a pályázó a pályázatban való részvételi szándékát visszavonta.

 

Határidők:

 

A pályázat kezdete: 2023.10.01. 13.00

A pályázat nyílt végű pályázat.  A nyertes pályaműveket a Kiíró folyamatosan szerkeszti be a tervezett kiadványba. A tervezett oldalszám elérése után a pályázatot a Kiíró lezárja. A tervezett oldalszám: 250 oldal.

 

Az elbírálás menete:

 

A kiírás formai követelményeinek megfelelő műveket 5 fős szakmai stáb (kiadó, újságíró, tanár, coach, tréner) bírálja el.

A nyertes pályázókat a Kiíró az általuk megadott elérhetőségen a szerződés megküldésével értesíti. A pályamű kiadványba kerülésének feltétele, hogy nyertes pályázó az aláírt szerződést 8 napon belül visszaküldje a Kiíró által megadott címre.

 

A díjazás:

 

Minden pályázó, akinek írása bekerül a kiadványba (továbbiakban Társszerző) 2 példányt kap a könyv puhakötéses változatából.

Minden Társszerző bemutatkozási lehetőséget kap 350 karakter terjedelemig a könyvben és a Kiíró közösségi média felületein.

Minden Társzerző meghívást kap a könyv bemutatkozó eseményére.

Minden Társszerző 20% kedvezménnyel vásárolhat további példányokat a könyv puhakötéses változatából, a készlet erejéig.

 

Kizárás:

 

Kiíró jogosult bármely pályázót a pályázatból kizárni, különösen ha

  • A pályázatra benyújtott mű a terjedelmi korlátoknak nem felel meg,
  • A pályázat hiányos,
  • A pályázó a megküldött szerződést határidőre nem küldi vissza,
  • Előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

 

Egyéb feltételek:

 

A Kiíró kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétellel összefüggésben, továbbá a pályázat vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt a pályázat, illetve a pályázat lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

A Kiíró fenntartja pályázat elhalasztásának, törlésének, ismételt megnyitásának jogát, valamint módjában áll a pályázati felhívás előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása.

A pályázati felhívásban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a pályázat internetes oldalán annak időtartama alatt.